Kredyt technologiczny – szansa

 

Przedsiębiorcy aby utrzymać konkurencyjność na rynku musza wciąż inwestować, rozwijać się i udoskonalać ich produkt. Na szczęcie, dla pomysłowych i odważnych właścicieli firm, którzy nie zawsze mają odpowiednią ilość środków własnych na sfinansowanie swojej innowacyjnej koncepcji podniesienia jakości wyprodukowanych przez nich przedmiotów istnieje  wiele możliwości finansowania zewnętrznego. Pomoc tego typu to dotacje bądź zaliczki na poczet inwestycji. Jednak najbardziej popularne są kredyty inwestycyjne. Warto jednak może poszukać kredytu, który będzie dodatkowo dofinansowany ze środków zewnętrznych i poszukać banku, który ma w swojej ofercie taki właśnie kredyt.

Podnoszenie konkurencyjności z kredytem technologicznym

kredyt technologicznyJednym z  bardzo ciekawych rozwiązań dla przedsiębiorców dążących do ponoszenia konkurencyjności jest kredyt technologiczny. Forma wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorców chcących rozwijać się, zdobywać nowe rynki oraz nowych klientów. Kredyt technologiczny bądź znany również pod zmienioną ostatnio nazwą „ kredyt na innowacje technologiczne” udzielany jest przez banki komercyjne współpracujące z instytucją pośredniczącą. Instytucją pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego ( BGK). Kredyt przeznaczony jest dla tzw. sektora MŚP tj. podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej i spełniające kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. No i oczywiście posiadające zdolność kredytową. Wsparcie dla kredytobiorcy w ramach kredytu technologicznego stanowi tzw. premia technologiczna. Wysokość kredytu technologicznego uzależniona jest od  wartości kosztów kwalifikowalnych. Nie może przekroczyć 75 procent wartości środków kalikowanych. Pozostała część inwestycji musi być zrealizowana przy udziale środków własnych. Wsparcie w postaci premii technologicznej, przeznaczane jest na spłatę kredytu technologicznego co sprawia, że uzyskane wsparcie znacznie obniża wysokość uzyskanego kredytu. Wartość premii technologicznej uzależniona jest od  pułapów określonych w tzw. mapie pomocy regionalnej. Oznacza to, że na wysokość premii technologicznej wpływ ma to w jakim województwie realizowany jest projekt oraz czy realizuje go mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo. Ale teraz najważniejszy punkt. Na co? Inwestycja technologiczna polega na zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu i uruchomieniu oraz wytwarzaniu na jej podstawie nowych bądź znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług ( w stosunku do wytwarzanych na terytorium Polski) lub na wdrożeniu własnej nowej technologii, jej uruchomieniu i wytwarzaniu na jej podstawie nowych lub ulepszonych produktów, usług  lub procesów. Ale czym jest nowa technologia. Zgodnie z definicją przedstawianą przez BGK to technologia w postaci prawa własności przemysłowej  lub wyników prac badawczo rozwojowych, która umożliwia z wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów w stosunku dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski. Wachlarz kosztów kwalifikowanych w przypadku kredytu technologicznego oraz starania się o premię technologiczną jest bardzo szeroki warto więc odwiedzić stronę instytucji pośredniczącej celem dokładnego zapoznania  się z dokumentacją konkursowa. Niezwykle ważnym elementem w przypadku realizacji inwestycji z udziałem kredytu technologicznego jest tzw. efekt zachęty. Pojęcie to oznaczą że wszelkie wiążące działania związane z inwestycją mogą rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Kredyt technologiczny z premia technologiczną jest produktem przeznaczonym dla przedsiębiorców mających pomysł na swoją firmę i na produkt przez firmę oferowany. Musi on być innowacyjny, bądź znacząco ulepszony w stosunku do produktów, które aktualnie są na rynku. Premia technologiczna, którą beneficjent otrzyma po spełnieniu warunków określonych w umowie przeznaczana jest na spłatę kredytu technologicznego. W zależności od tego ile beneficjent ma środków własnych na realizację inwestycji, premia technologiczna może spłacić naprawdę dużą część kredytu bądź nawet cały kredyt technologiczny.